Kişisel Verileri Koruma

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Türkiye'de kurulu Kalıpsan Savunma ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı ve sınırlı şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Sizlerle olan iş ilişkimiz dahilin de,
 • Kaydedileceğini, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini,

bildiririz. 

İŞLENEN YA DA İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA

Şirketimizce çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza verilen kişisel veriler işlenebilmektedir. Örneğin işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 Kimlik Verisi

 

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Mali Verileri

Finansal ve maaş detayları, bordroları, prim hak edişi, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğrafı, ses kayıtları, kamera kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendika bilgileri, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, engellilik durumu, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek veya vakıf üyelikleri

Eğitim Verisi

Eğitim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurs ve belgeleri

Performans ve Kariyer Verisi

Eğitim ve becerileri , e-posta, imzalı katılım formu,

Aile ve Yakını Verisi

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boy, kilo, görevi, telefon numarası; yakınlarına ait ad-soyadı ve telefon no

Çalışma Verisi

Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, işe giriş çıkış tarihleri, SGK no, vergi dairesi no, çalışma durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı bilgileri 

İzin Verisi

İzin hakediş tarihi, izine çıkış ve dönüş tarihi, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres ve telefon bilgileri

Diğer

Askerlik tecili, ayakkabı no, elbise bedeni, boyu, kilosu, staj durumu,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş sözleşmesinin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında şirketimizle paylaştığınız özgeçmişiniz veya başvurunuzda paylaştığınız kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve yakıt kullanımınızın takibine ilişkin verileri Şirket'e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz araç takip cihazları yoluyla topluyoruz.

Şirket'in iş ve işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz vasıtasıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş ve işyeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla bize iletilen yasal belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli amacın yerine getirilmesi ve özellikle;

 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Çalışanların gerek yıllık izin gerekse diğer yasal izinlerinin onayı, kalan izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ilgili mevzuatlar ve diğer yasalar ve mevzuatlar kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, emniyet ve karakol bildirimi ile sgk ve işkur teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 • İcra dosyası olan çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
 • İş kazalarının yasalara uygun şekilde bildirimlerinin yapılması,
 • Zorunlu BES hesabı açılmasının sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ait işlemlerinin yapılması,
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliği sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması
 • Şirket merkez ve şube binalarına çalışanların giriş çıkışının kontrollü olarak sağlanması,

Şirketimiz ile Müşterileri arasındaki sözleşmelerinin yerine getirilmesinden doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı ya da haksız ayrımının yapılması, memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
 • Hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve eğitim verilmesi

Şirket idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Çalışanlarla iletişimin (yüz yüze, telefon, e-mail vs iletişim araçları ile) sağlanması,
 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Eğitim planlamasının yapılması, raporlaması, sertifikalarının hazırlanması, gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın aracı kullanmaya ehil olduğunun,
 • Çalışanın iş e-postasının oluşturulması,
 • Çalışanların işe giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • Yapılacak işler ile ilgili toplu elektronik posta gönderiminin sağlanması
 • Başvuru sırasında alınan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Kargo aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,
 • Çalışanların güvenliği ve işin sürekliliği için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,
 • İş Kontrolün sağlanması
 • Acil durum olayında ilgili kişilerle iletişim sağlanması

Kişisel verileriniz, mevzuatta belirtilen veya kullanılacağı amaç için gerekli olan süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar saklanacaktır.

YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin kanunlar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirilmesi için kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, S.G.K. ve G.S.S. Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, T.T.K., 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bununla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin yürütülmesi ve gerekli amacın yerine getirilmesi için, özellikle;

 • Bordro ve kimlik bilgi verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işlenmektedir. Bu veriler, program ve uygulamalarının kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat ve diğer kanunlar kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla nedeniyle özellikle;

 • Hukuk ve mahkemeler karşısında savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve mahkemelere usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz kapsamında ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;  

 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.
 • Bağlı olduğumuz veya ortak çalıştığımız firmalar ile işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarılabilmektedir.

YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi almak,
 • Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

Haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin KVKK 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alma hakkı vardır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili konularda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örnek olarak Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

 

 

İLETİŞİM :